Verklaring en FAQ

VERKLARING

Op 9 oktober zou een zwartgeblakerde hektjalk met menskracht door de straten van Dordrecht getrokken worden in het kader van het kunstproject RIVIER, BOOT, STAD van kunstenaar Edward Clydesdale Thomson. Hierbij zou de tjalk door het hek van de museumtuin heen breken en de straat op gesleept worden. 

Op 14 september heeft het college van B&W echter besloten dat er geen wijziging aangebracht mag worden in het hek rondom de tuin van het Dordrechts Museum. Dit besluit is genomen op advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daaropvolgend is het Dordrechts Museum verzocht om met de kunstenaar in overleg te treden voor een aanpassing van het project RIVIER, BOOT, STAD.  

De kunstenaar en zijn team betreuren dit besluit. Ook kunnen zij dit besluit niet plaatsen, omdat het indruist tegen alle eerder gegeven adviezen en aanbevelingen van de Welstands- en Monumentencommissie. Ook gaat het besluit voorbij aan de zorgvuldige en uitgebreide besluitvorming die aan het project RIVIER, BOOT, STAD voorafging, en waaraan het College van B&W ook steeds haar medewerking en haar goedkeuring verleende. 

Kunstopdracht
In juni 2019 won de in Nederland wonende kunstenaar Edward Clydesdale Thomson met zijn plan RIVIER, BOOT, STAD een door het Dordrechts Museum uitgeschreven kunstopdracht voor de laatste fase van de herinrichting van de historische wijk het Hofkwartier. Het doel daarvan was om de bestaande verbindingen tussen het Dordrechts Museum, Cinema The Movies en Het Hof van Nederland een aantrekkelijk cultureel profiel te geven.

Winnend ontwerp
Het winnende ontwerp werd omarmd omdat daarmee de verbinding werd gelegd tussen het scheepvaartverleden en het heden van de stad. Het plan werd gezien als een goed doorwrocht en tegelijk onconventioneel theatraal en verhalend concept.

Verhaal 
Het kunstproject is geïnspireerd door de belangrijke rol van de binnenvaart in de ontstaansgeschiedenis en groei van de stad.  In een oude scheepswerf in Dordrecht bouwden Edward en zijn team van scheepsbouwers, stagiairs en vrijwilligers een reconstructie van een historische hektjalk. Het schip wordt tijdens een eendaags evenement met menskracht van het Dordrechts Museum naar het Hof van Nederland getrokken. De smalle straten maken dit bijna onmogelijk: hoe verder de boot gesleept wordt, hoe meer hij uit elkaar valt. De brokstukken van het schip zullen als een serie bronzen sculpturen teruggebracht worden in de wijk.  

RIVIER, BOOT, STAD is, vanwege de dramatische teloorgang van het met noeste arbeid tot stand gekomen schip, een reflectie op de vergankelijkheid. Tegelijkertijd is het een viering van wat mogelijk is door middel van collectieve inspanning. Met het doorbreken van de muur en het verslepen van het schip door de smalle straten van het Hofkwartier, wordt een mythisch verhaal gecreëerd over een onmogelijke reis. Het is bovendien tegelijkertijd het begin van iets nieuws.

Doorbraak
Het schip dat door de muur breekt, symboliseert een dramatische gebeurtenis: gevaarlijk, spannend, tragisch. Tegelijkertijd vertelt RIVIER, BOOT, STAD over de schoonheid van verandering; het schip breekt met het oude om een nieuw verhaal te vertellen. De handeling van het oversteken van de drempel van het museum naar de openbare ruimte, is een symbolische daad van collectieve kracht; kunst breekt uit het museum de samenleving in. De Welstands- en Monumentencommissie zei hierover: ’De tuinmuur met het hekwerk is een fraai vormgegeven, monumentale erfafscheiding waar mensen nu vooral langs lopen. Met het kunstwerk wordt de muur verrijkt met een extra tijdlaag: het refereert aan de geschiedenis van de stad en de relatie met het water. Het verbeeldt daarmee de ziel van Dordrecht.’

Zorgvuldig
Bij het ontwikkelen van dit plan is het onderdeel waarbij het schip door de muur ‘breekt’, zeer zorgvuldig overwogen. Samen met MeestersIn, gespecialiseerd in het herstellen van monumentale gebouwen, is een plan ontwikkeld waarbij een gedeelte van de iets meer dan 100 jaar oude muur wordt verwijderd en teruggeplaatst. Over het terugplaatsen van de muur zijn heldere en afdwingbare afspraken gemaakt.

Team
In de afgelopen 2,5 jaar is door Edward Clydesdale Thomson en zijn team van 7 medewerkers, 3 scheepsbouwers, 9 stagiaires en 7 vrijwilligers uit Dordrecht, hard gewerkt aan de ontwikkeling en uitwerking van RIVIER, BOOT, STAD, wat geresulteerd heeft in onder meer een 15 meter lange houten hektjalk die de processie zal afleggen. 

Bij de ontwikkeling en uitvoering van RIVIER, BOOT, STAD:

 • is altijd zeer zorgvuldig en respectvol omgegaan met alle omwonenden van het project en het traject waarlangs het schip zal worden vervoerd, evenals de lokale winkels en bedrijven, en alle andere betrokkenen;
 • is een replica hektjalk gebouwd, waarmee de vaardigheden en kennis van houten scheepsbouw aan een nieuwe generatie timmerlieden is doorgegeven;
 • hebben lokale ondernemers een belangrijke bijdrage gedaan, waardoor dit project mogelijk werd;
 • is steeds in dialoog getreden met degenen die verantwoordelijk zijn voor het cultureel erfgoed over de wijze waarop RIVIER, BOOT, STAD kon worden gerealiseerd zonder dat erfgoed onnodig in gevaar te brengen of daar volgens de betrokken experts afbreuk aan te doen, of te beschadigen;
 • is altijd de veiligheid van de stedelijke omgeving (huizen, straatmeubilair, speeltoestellen,  bomen en planten) in acht genomen; 
 • is steeds ruime steun ontvangen van lokale bewoners en bedrijven, ondersteund door burgemeester en wethouders;
 • is het door Dordrecht ingelegde kunstbudget verdrievoudigd met steun van landelijke fondsen;
 • is veel aandacht gegenereerd van nationale en internationale pers.

Sociale media
Onlangs zijn op sociale media berichten verspreid waarmee twijfel wordt gezaaid over de integriteit van RIVIER, BOOT, STAD en de zorgvuldigheid waarmee dit project is ontwikkeld en wordt uitgevoerd. Met name over het doorbreken van de muur worden berichten verspreid waarin voorbijgegaan wordt aan het feit dat de muur zorgvuldig zal worden teruggeplaatst. 

Wij betreuren het dat deze berichten nu de boventoon voeren en dat het College van B&W met haar besluit van 14 september terugkomt op haar eerdere erkenning van RIVIER, BOOT, STAD. Wij houden ons vast aan de toegezegde, blijvende steun voor het project in het gewijzigde vervolg.

Verantwoording
Edward Clydesdale Thomson en zijn team zijn trots op wat zij tot nu toe met RIVIER, BOOT, STAD hebben bereikt en ook hebben bijgedragen aan het debat over de rol van artefacten uit ons verleden in relatie tot onze toekomst. Zij bewonderen ook de visie en bereidheid van het Dordrechts Museum en het College van Burgemeester en Wethouders om ruimte te bieden aan een project dat dwingt tot het opnieuw definiëren van verworvenheden uit het verleden.

Het besluit van het College van B&W om geen vergunning te verlenen voor de doorbraak door het hek van de museumtuin betekent dat een essentieel onderdeel van het kunstproject niet door kan gaan. De doorbraak door het hek, het krachtige moment waarop het kunstwerk het museum verlaat, was het fundament waarvanuit het kunstproject zich kon ontvouwen. Een aanpassing of compromis is niet voldoende om de betekenis van dat moment overeind te houden, tijdens de reis van het schip en met name in de samenhang tussen de uiteindelijke sculpturen, waarvan de door de kunstenaar ontworpen inpassing in het hek de eerste is.

Het kunstproject waar het Dordrechts Museum 2,5 jaar geleden voor koos, beloofde een kunstwerk te zijn dat reageert op het verleden én het heden van de stad. Ook de recente tegenslag is onderdeel van de context waarin het project vorm krijgt. Het eerste hoofdstuk van het verhaal mag dan zijn afgesneden, er is ook een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Dit alles moet opnieuw vorm krijgen, in een compleet kunstwerk dat niet als een compromis of tweede keuze geldt. Hiervoor moet Edward Clydesdale Thomson met zijn team opnieuw naar de tekentafel, onderzoek (laten) doen, adviezen inwinnen en bijeenkomsten organiseren om te komen tot een krachtig nieuw kunstwerk dat de belofte van het vorige ontwerp evenaart. 

Edward Clydesdale Thomson en zijn team zullen in overleg blijven met alle betrokkenen en streven onverminderd naar een kunstwerk waar alle Dordtenaren de waarde en schoonheid van kunnen ervaren, in welke vorm RIVIER, BOOT, STAD ook wordt uitgevoerd. 

— Edward Clydesdale Thomson & team. Voor vragen: manuela@rivierbootstad.nl

FAQ

Project

1. Hoe is het project rivier, boot, stad ontstaan en wat wil de gemeente hiermee bereiken?
Het project betreft de laatste fase van de herinrichting van de historische wijk het Hofkwartier. Het doel is om de bestaande verbindingen tussen het Dordrechts Museum, Cinema The Movies en Het Hof van Nederland een aantrekkelijk cultureel profiel te geven.

2. Wie is de opdrachtgever?
De opdrachtgever is het Dordrechts Museum (ook verantwoordelijk voor Kunst in de Openbare Ruimte).

3. Wat kost dit project eigenlijk?
De Gemeente Dordrecht draagt € 170.000,- bij. Om het totale kunstbudget te verhogen zijn aanvullende fondsen- en sponsoraanvragen gedaan. Op dit moment is het kunstbudget met de genereuze steun van landelijke fondsen als Mondriaanfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en BankGiro Loterijfonds verdubbeld. Er lopen nog aanvragen voor aanvullende financiering waarmee we het totale budget voor het project hopen te verhogen.

Event

 1. Worden de Museumstraat en omgeving afgesloten tijdens het event?
  Ja, maar het gebied blijft toegankelijk voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten.
 2. Welke maatregelen treffen jullie met het oog op corona?
  Bij de organisatie van het event houden we rekening met de dan geldende coronamaatregelen.
 3. Hoe lang gaat het slepen van het schip door de straten duren?
  Het verslepen van het schip zal plaatsvinden op 9 oktober tussen 10.00 en 18.00. Aan het eind van de dag zullen we proosten op de goede afloop.
 4. Worden de brokstukken die het schip achterlaat meteen opgeruimd?
  De brokstukken zullen direct na afloop van het event gedocumenteerd worden en vervolgens overgebracht naar de studio van de kunstenaar om omgewerkt te worden tot sculpturen. De brokstukken zullen uiterlijk 10 oktober verwijderd zijn. De sculpturen worden in 2022 aangebracht langs de route.

Schip
 1. Waarom eerst een schip bouwen en dan kapot laten gaan?
  De vraag of het niet zonde is om het schip kapot te laten gaan is een logische. We willen vasthouden aan haar schoonheid. We vereenzelvigen ons met schepen: we geven ze namen, staren naar hun trage beweging over het water en we bewonderen hun kracht en constructie. Een schip dat vergaat heeft iets emotioneels en tragisch. Maar er zit ook schoonheid in destructie, omdat je daarin het moment van transformatie en het verlopen van de tijd ervaart.Kunst biedt ons handvatten waarmee we kunnen reflecteren op het leven. Elk schip heeft zijn doel, sommige vervoeren goederen, andere zijn pleziervaartuigen, in dit geval is het schip gebouwd om iets onmogelijks te doen en vertelt daarmee een verhaal. Een verhaal dat begint met de geschiedenis van Dordrecht en de verbinding met de binnenvaart, een verhaal dat wordt uitgedragen door de teams van vrijwilligers die het schip bouwen of door de smalle straatjes slepen. Een verhaal dat zijn sporen achterlaat in de houten romp terwijl het schip uit elkaar valt in de onmogelijke smalle straatjes. Een verhaal dat keer op keer wordt verteld door middel van de in brons gegoten fragmenten van een boot die zichtbaar zullen blijven langs de route.
 1. Waarom wordt het schip zwartgeblakerd?
  Het schip wordt gebouwd zoals schepen jaren geleden werden gebouwd. In de constructie zijn het oude ambacht en het mensenwerk te zien. Het schip wordt echter niet gebouwd om te varen, of om in één stuk te blijven. Het wordt gebouwd als kunstwerk. Met het zwartblakeren van het schip komt het los van zijn oorspronkelijke functie en wordt het een autonoom object, een kunstwerk.In elke fase van het project vieren we transformatie. De hele boomstammen die arriveerden voordat ze in planken werden gezaagd. Het uitsnijden van deze planken in een schip. De verkoling van het schip abstraheert het van zijn oorspronkelijke functie. De dramatische transformatie tijdens het evenement van het schip dat in fragmenten uiteenvalt. Het gieten van deze fragmenten tot bronzen sculpturen. In de sculpturen zullen al deze lagen van transformatie zich openbaren.


Hek

 1. Hoe oud is het hek/muur?
  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het gehele museumcomplex (inclusief hekwerk) aangemerkt als Rijksmonument. Het Agnietenklooster en het Heilige Geest- En Pesthuis werden in 1852 door gemeentearchitect G.N. Itz verbouwd tot Stads Geneeskundige Gesticht voor Krankzinnigen. In 1902-1904 werd het complex ingericht tot Gemeentemuseum. Het hekwerk dateert uit deze verbouwingsjaren.
 1. Welke (historische/monumentale) waarde heeft het hek?
  Waardering volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
 • Het museumcomplex, oorspronkelijk krankzinnigengesticht, is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde en vanwege de stedenbouwkundige waarde.
 • Het museumcomplex is van cultuurhistorisch belang vanwege de diverse bijzondere functies die het in de loop der eeuwen heeft gehad.
 • Het complex is van architectuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van een voor de bouwtijd karakteristieke bouwstijl, als een representatief werk uit het oeuvre van de Dordtse gemeentearchitect G.N. Itz, en vanwege de afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis.
 • Het museumcomplex heeft ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang tussen de vleugels van het complex en het hekwerk. Het complex heeft stedenbouwkundige waarde als een monumentaal onderdeel van de beschermde historische binnenstad.
 • Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur
 1. Waarom moet het schip nou per se door het hek breken?
  Het kunstwerk rivier, boot, stad kan enerzijds worden gezien als een vanitas, in zijn reflectie op de vergankelijkheid van het leven. Maar ook als een viering van wat mogelijk is door middel van collectieve inspanning. Het evenement waarbij het schip versleept wordt is een mythisch verhaal over een onmogelijke reis van een enorm schip door de smalle straten van het Hofkwartier. Dit verhaal wordt na het evenement naverteld door de sporen die het schip achterliet: een serie sculpturen in het Hofkwartier. Schrijvers denken lang na over de eerste zin van hun boek: het vertelt de lezer iets over de rest van het verhaal. Dat geldt ook voor de eerste sculptuur in de serie. Het is een samenvatting van de rest van het verhaal dat verderop in het Hofkwartier te zien is. Het schip dat door het hek breekt is een dramatisch gebaar: het lijkt gevaarlijk, spannend, tragisch. Maar zal in zijn praktische uitvoering niet gevaarlijk zijn. Het verhaal vertelt over de schoonheid van destructie. Het schip breekt met het oude om een nieuw verhaal te vertellen. De handeling van het oversteken van de drempel van het museum, de openbare ruimte in, is een symbolische daad van collectieve kracht.
 1. Wat is nou precies de bedoeling? Hoe komt het eruit te zien na het event?
  Tijdens het evenement breekt het schip door het (replica) hek uit de tuin van het Dordrechts Museum. Een belangrijk moment: het schip breekt los van zijn afzender en begint zijn eigen reis. De boeg van het schip breekt door een gedeelte van de tuinmuur en door het metalen hekwerk. Na afloop van het evenement worden de sporen van de doorbraak zorgvuldig gedocumenteerd door middel van 3D-fotografie.Met deze sporen en de eerder gemaakte simulatie van de breuk die het schip maakt, wordt een 3D-tekening gemaakt waarmee het bedrijf MeestersIn een nieuwe tuinmuur construeert. Vervolgens wordt het gat dat de boeg van het schip heeft geslagen uit de nieuwe muur gehouwen door middel van een robotarm. Boven de muur wordt weer een hekwerk geplaatst. Op de plek waar het schip door het hek brak, reflecteert de lengte van de nieuwe spijlen de vorm van de boeg. De langere spijlen vullen het gat in de gemetselde muur eronder op. Een afdruk van het schip is in de spijlen te zien. Precies daar waar het schip door de spijlen ging, worden deze vervangen door bronzen spijlen, die net wat dikker en van ander materiaal zijn.
 1. Hoe lang blijft het zo?
  Thomson heeft de opdracht gekregen een (semi-)permanente serie sculpturen te ontwerpen voor het Hofkwartier. Dit betekent dat de sculpturen meerdere jaren te zien zijn in de stad (met daarbij de kanttekening, dat indien noodzakelijk, de sculpturen kunnen worden verwijderd en de oude situatie kan worden hersteld). Thomson wil geen stroom van objecten afzetten in de overvolle publieke ruimte, maar ze inbedden in een verhaal dat door de gemeenschap wordt gedragen. Bij de bouw en het verplaatsen van het schip zijn zoveel mogelijk Dordtenaren betrokken en het proces is zo openbaar mogelijk geweest. De zeggingskracht van het kunstwerk wordt rijker wanneer het langer de kans krijgt om ingebed te raken in het stedelijke leven en wanneer het verhaal ervan (de oorsprong van de stad en het memorabele moment waarvan Dordtenaren deelgenoot of zelfs deelnemer waren) de kans krijgt om aan een nieuwe generatie te worden doorverteld. De Welstandscommissie en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed doen binnenkort een uitspraak over de instandhoudingstermijn.
 1. Blijven er (zichtbare) sporen achter als het hek weer in oude luister wordt hersteld?
  Het hekwerk wordt langzaam gedemonteerd en van boven naar beneden uitgenomen, waarbij al het materiaal behouden blijft en wordt opgeslagen; de omkeerbaarheid is ook een voorwaarde geweest voor de welstandscommissie en de RCE. De werkzaamheden worden verricht door een specialistisch, gecertificeerd bedrijf dat o.a. veel (vervangende) restauraties aan natuurstenen (architectonische) objecten uitvoert. Er is geen enkel risico op onherstelbare schade, en een zeer beperkt risico op schade die bij het terugplaatsen van het hek na de afgesproken termijn wordt aangeheeld. Te denken valt o.a. aan al bestaande schade door verwering die bij de werkzaamheden aan het licht komt.


Speelplaats Augustijnenkamp

 1. Wat gebeurt er met het speelplaatsje?
  Vanuit de gemeente is de wens uitgesproken het speelplaatsje aan de Augustijnenkamp te vernieuwen. Hiervoor zijn gesprekken gaande met meerdere partijen. Edward Clydesdale Thomson is bij dit proces betrokken en gevraagd na te denken over een ontwerp voor het nieuwe speeltoestel. De gesprekken bevinden zich nog in de verkennende fase. Als wordt besloten dat één van de sculpturen onderdeel wordt van het speelplaatsje dan zal dat alleen doorgang vinden wanneer de sculptuur een verbetering vormt voor de speelomgeving van de kinderen. Zo worden twee vliegen in één klap geslagen: het speelplaatsje ondergaat een noodzakelijke vernieuwing en wordt tegelijkertijd onderdeel van de sculpturenserie binnen het project rivier, boot stad.
 2. Worden daar speeltoestellen verwijderd?
  De gesprekken over de renovatie van het speelplaatsje bevinden zich nog in een te vroeg stadium om hierover uitspraken te doen. Het is niet de wens van de gemeente om het speelplaatsje te verwijderen. Wel wordt overwogen om de speelobjecten te renoveren of vervangen. Wanneer een sculptuur onderdeel wordt van het speelplaatsje zal het zijn in de vorm van een speelobject dat bijdraagt aan het speelplezier van de kinderen.
 3. Hoe lang duurt dit?
  De sculpturen worden in de loop van 2022 opgeleverd. Omdat er bij het speeltoestel meerdere partijen betrokken zijn, kan de oplevering van het speeltoestel wat meer tijd in beslag nemen dan de overige sculpturen.
 4. Is dat ‘kunst-speelobject’ wel veilig genoeg?
  Speelobjecten moeten vanzelfsprekend voldoen aan de geldende Europese regelgeving rondom speeltoestellen. Hiermee wordt bij het ontwerpen rekening gehouden en waar nodig wordt expertise ingeschakeld. Het nieuwe speelobject krijgt een meer bijzondere vorm dan de standaard speelobjecten, maar voldoet aan de Europese regelgeving en daarmee aan de veiligheidsstandaarden.
 5. Hebben omwonenden hier nog inspraak in?
  Wanneer de plannen voor het speelplaatsje een concretere vorm hebben aangenomen, worden deze aan de omwonenden gepresenteerd en wordt hen gevraagd om hierop te reageren. Het is van belang dat de sculptuur een verbetering oplevert ten opzichte van de huidige situatie. Feedback van de gebruikers en omwonenden van het speelplaatsje is daarom te zijner tijd zeer gewenst.


Geld

 1. Wat kost het om het hek te demonteren, op te slaan en terug te plaatsen?
  Het uitruilen is volledig opgenomen in de begroting en dekking van het kunstproject, dat behalve door de gemeente wordt bekostigd door nationale cultuurfondsen als het Mondriaan Fonds. Het uitnemen van het bestaande deel van het hek is begroot op 10.333 euro, het (stenen en bronzen) hekwerk dat vervolgens wordt ingepast op 13.500 euro. Het terugplaatsen van het hek is ingeschat op 10.000 euro.
 1. Ik zie liever dat ons belastinggeld gaat naar armoedebestrijding, de zorg of het onderwijs. Dit is toch kapitaalvernietiging?
  De gemeente geeft geld uit op vele terreinen. Van aanleg en onderhoud van wegen tot jeugdzorg, van sport tot riolering, van werkgelegenheid tot onderwijs. De gemeente hecht ook belang aan cultuur in de stad. Dat gaat in de vorm van subsidie naar instellingen als Kunstmin en Dordrechts Museum, naar culturele educatie, maar ook naar kunst in de openbare ruimte. Een van de beleidswensen van de Gemeente Dordrecht is om door middel van kunst de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en de belevingswaarde van de gebouwde omgeving te verhogen.


Verantwoordelijkheid

 1. Is hier toestemming voor?
  Het kunstproject rivier, boot, stad is één van de laatste onderdelen van het programma Hofkwartier. De gemeenteraad heeft met dit programma ingestemd en er geld voor beschikbaar gesteld. Voor het vervangen van een deel van de tuinmuur is een omgevingsvergunning vereist, omdat er wat aan een rijksmonument verandert. De aanvraag voor de vergunning is ingediend.
 1. Wie geeft die toestemming?
  Het verlenen van een omgevingsvergunning is aan het college van burgemeester en wethouders. De uitvoering van de vergunningsprocedure loopt via de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Onderdeel van de procedure is een advies van de Welstands- en monumentencommissie en van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).
 1. Wat vindt de wethouder hiervan?
  De wethouder heeft ingestemd met het kunstproject rivier, boot, stad. Voor de omgevingsvergunning voor de ingreep bij de tuinmuur wacht hij het advies van de Welstands- en monumentencommissie en de RCE af.
 1. Wat vindt de gemeenteraad hiervan?
  De gemeenteraad heeft ingestemd met het programma Hofkwartier. De uitvoering ligt bij het college. De gemeenteraad heeft niet over de inhoud van dit kunstproject gesproken. Inmiddels heeft één fractie (de VVD) wel schriftelijke vragen gesteld over het project. Burgemeester en wethouders zullen deze vragen beantwoorden.
 1. Ik mag nog geen spijker in mijn monumentale pand slaan… Waarom mag dit wel?
  Elke ingreep aan een monument waarvoor een vergunning nodig is wordt voorgelegd aan de Welstands- en monumentencommissie. Die laat zich daarbij adviseren door het team Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente. Dordrecht is zuinig op de 2000 Rijks- en gemeentelijke monumenten in de stad. Dat betekent niet dat er nooit wat aan verbouwd mag worden. De afgelopen jaren zijn er bijzondere verbouwingen geweest aan onder meer Energiehuis, gebouw De Holland en Kunstmin. Eén van de afwegingen bij verbouwingen is of de ingreep later terug te draaien is, zodat de oorspronkelijke toestand kan worden hersteld. Bij de tuinmuur is dat duidelijk het geval: de originele muur wordt opgeslagen in het depot.
 

Politiek

 1. Komt de wethouder terug van vakantie om uitleg te geven?
  De uitleg is te vinden op deze website. Voor de omgevingsvergunning voor de ingreep bij de tuinmuur wacht hij het advies van de Welstands- en monumentencommissie en de RCE af.
 1. Komt de gemeenteraad hiervoor eerder bijeen?
  Dat is aan de gemeenteraad. Het verlenen van een omgevingsvergunning is geen bevoegdheid van de gemeenteraad, maar de raad kan elk onderwerp bespreken.
 1. Is dit de ‘erfenis’ van Piet Sleeking? Gat in Visbrug ging niet door. Drukt hij hier zijn zin door?
  Het project rivier, boot, stad heeft niets met de Visbrug te maken. Het plan voor de Visbrug kreeg een negatief advies van de RCE. Voor de omgevingsvergunning voor de ingreep bij de tuinmuur wacht hij het advies van de Welstands- en monumentencommissie en de RCE af.
 1. Wat doet de gemeente/Museum met de 2 petities? Er zijn zoveel mensen op tegen. Hoe gaan jullie hiermee om?
  Het gebeurt wel vaker dat kunst in de openbare ruimte veel reacties oproept, zie bijvoorbeeld het beeld van Willem van Oranje. Voor het project rivier, boot, stad is een zorgvuldig participatietraject doorlopen. We constateren dat pas in een heel laat stadium deze weerstandsreacties komen. Het is aan het college van burgemeester en wethouders om te bezien wat het met de reacties uit de stad doet.